1993

1993

Основање на компанијата

Означување на нова епоха во outsource одржувањето на објекти во РМ

Професионална и достапна услуга за  одржување на хигиена

2003

2003

Значителен пораст на бројот на вработени лица

Проширување на понудата на услуги низ целата државата

Првите значајни договори во јавниот и приватниот сектор

2013

2013

Стандардизирање на квалитетот на услугите

Набавка на високопрофесионална техничка опрема и механизација

Унапредување на квалитетот на условите за работа на техничкиот персонал

2020

2020

Комплетирање на сетот на услуги преку понуда на FMS услуги и тоа:

-Управување со станбени објекти-домување

-Комунални и поврзани услуги

-Физичко и техничко обезбедување на лица и  објeкти

ПОРТФОЛИО НА РАЗВОЈ

 • 1993-2016

  Хигиенски услуги

 • 2017

  Хаусмајсторски услуги

 • 2019

  Управување со стамбени објекти

 • 2020

  Комунални и поврзани услуги

 • 2021

  Физичко и техничко обезбедување

 • 2021

  Набавка на канцелариски материјали

ИДНИ ПЛАНОВИ

2022

Проширување на својата палета на услуги во сегментот на ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ

2023

Изработка на модел на долгорочно партнерство

-Проектирање на објекти

-Изведба на објекти

-Управување со објекти

-Одржување на објекти

2024

Пласман на моделот на долгорочно партнерство на македонскиот пазар

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

Нашата стратегија се заснова на следните цели:

Обезбедување на највисоко ниво на посветеност, лојалност и доверба!

Континуирано унапредување на квалитетот на услугите!

Следење и континуирана имплементација на нови техничко-технолошки средства како замена на трудо-интензивните ресурси!

Општествена одговорност и врвни еколошки стандарди, како знак на бизнис препознатливост!