1993

1993

Themelimi i kompanisë

Shënon një epokë të re në mirëmbajtjen e objekteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Shërbim profesional dhe i përballueshëm për ruajtjen e higjienës

2003

2003

Rritje e ndjeshme e numrit të të punësuarve

Zgjerimi i ofertës së shërbimeve në të gjithë vendin

Marrëveshjet e para të rëndësishme në sektorin publik dhe privat

2013

2013

Standardizimi i cilësisë së shërbimit

Prokurimi i pajisjeve dhe mekanizmave teknike shumë profesionale

Përmirësimi i cilësisë së kushteve të punës së stafit teknik

2020

2020

Plotësimi i grupit të shërbimeve duke ofruar shërbime FMS, si më poshtë:

-Menaxhimi rezidencial

-Shërbimet komunale dhe shërbimet përkatëse

-Sigurimi fizik dhe teknik i personave dhe objekteve

PORTOFOLI I ZHVILLIMIT

 • 1993-2016

  Shërbimet e higjienës

 • 2017

  Shërbime mirëmbajtjeje

 • 2019

  Menaxhimi i objekteve rezidenciale

 • 2020

  Shërbimet komunale dhe shërbimet përkatëse

 • 2021

  Siguria fizike dhe teknike

 • 2021

  Prokurimi i pajisjeve të zyrës

PLANET E ARDHSHME

2022

Zgjerimi i gamës së shërbimeve të saj në segmentin e PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE ZANATEVE

2023

Zhvillimi i një modeli partneriteti afatgjatë:

-Projektimi i objekteve

-Ndërtimi i objekteve

-Menaxhimi i objekteve

-Mirëmbajtja e objekteve

2024

Vendosja e modelit të partneritetit afatgjatë në tregun maqedonas

SYNIMET STRATEGJIKE

Strategjia jonë bazohet në qëllimet e mëposhtme:

Sigurimi i nivelit më të lartë të përkushtimit, besnikërisë dhe besimit!

Përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve!

Monitorimi dhe zbatimi i vazhdueshëm i mjeteve të reja tekniko-teknologjike si zëvendësim i burimeve intensive të punës!

Përgjegjësia sociale dhe standardet më të larta mjedisore, në shenjën e biznesit të dalluar!