Домување

Доколку ви е потребен професионален, посветен и одговорен управител на вашата зграда тоа сме ние.

Нашата компанија како управител на вашата зграда нуди

 • Изготвување на план за одржување за вашата зграда
 • Одржување на хигиентата на зграда со високо квалитетни средства и машини
 • Административно управување:
 1. Финансиски услуги: изготвување на месечни фактури со детален преглед на трошоци, навремено плаќање на сите заеднички трошоци, водење детална аналитика на уплати/исплати, доставување на детални месечни извештаи, можност на доставување сметки на e-mail.
 2. Сметководствени услуги: водење на сметководство изготвување на завршна  сметка, поднесување извештаи и др.
 3. Правни услуги : Склучување и раскинување на договори, застапување во правниот промет , правна заштита на заеднички интереси на станарите и извршување на сите формално-правни обврски согласно со Законот за домување и другата релевантна регулатива
 • Тековно техничко одржување:
 1. Проверка на исправност и функционалноста на сите инсталации и уреди еднаш месечно
 2. Вршење на хаусмајсторски услуги од помал обем
 3. Вршење замени од помал обем, сијалици, прекинувачи, вентили и слично
 4. Организирање на годишни технички прегледи на пп апарати на сите други уреди и опрема
 5. По потреба и врз основан а прифатена понуда, се организираат сите услуги за реновирање.

СТАНДАРДЕН ПАКЕТ

270ден со ДДВ
 • СУВО ЧИСТЕЊЕ ЕДНАШ НЕДЕЛНО
 • МОКРО ЧИСТЕЊЕ ЕДНАШ НЕДЕЛНО
 • КОМПЛЕТНО БРИШЕЊЕ НА ЛИФТ И МЕТЕЊЕ ЕДНАШ НЕДЕЛНО
 • БРИШЕЊЕ НА ЛИФТОТ СО СПЕЦИЈАЛНО СРЕДСТВО ЗА ИНОКС ЕДНАШ МЕСЕЧНО
 • ЧИСТЕЊЕ НА ОГРАДА ВО ВЛЕЗ, ПП АПАРАТИ, ХИДРАНТСКИ КУТИИ, САНДАЧИЊА ЕДНАШ НЕДЕЛНО
 • БРИШЕЊЕ НА ВРАТА ОД ВЛЕЗ И ВНАТРЕШНИ ЗАЕДНИЧКИ ВРАТИ ЕДНАШ НЕДЕЛНО
 • МЕТЕЊЕ НА ПАРТЕР ПРЕД ВЛЕЗНА ВРАТА ЕДНАШ НЕДЕЛНО
 • ЧИСТЕЊЕ НА ПРОЗОРИ ВО ХОДНИК КОИ СЕ ДОСТАПНИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

330ден со ДДВ
 • СУВО ЧИСТЕЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО
 • МОКРО ЧИСТЕЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО
 • КОМПЛЕТНО БРИШЕЊЕ НА ЛИФТ И МЕТЕЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО
 • БРИШЕЊЕ НА ЛИФТОТ СО СПЕЦИЈАЛНО СРЕДСТВО ЗА ИНОКС ДВА ПАТИ МЕСЕЧНО
 • ЧИСТЕЊЕ НА ОГРАДА ВО ВЛЕЗ, ПП АПАРАТИ, ХИДРАНТСКИ КУТИИ, САНДАЧИЊА  ДВА ПАТИ  НЕДЕЛНО
 • БРИШЕЊЕ НА ВРАТА ОД ВЛЕЗ И ВНАТРЕШНИ ЗАЕДНИЧКИ ВРАТИ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО
 • МЕТЕЊЕ НА ПАРТЕР ПРЕД ВЛЕЗНА ВРАТА ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО
 • ЧИСТЕЊЕ НА ПРОЗОРИ ВО ХОДНИК КОИ СЕ ДОСТАПНИ ДВА ПАТИ МЕСЕЧНО

ПРЕМИУМ ПЛУС ПАКЕТ

450ден со ДДВ
 • СУВО ЧИСТЕЊЕ ТРИ ПАТИ НЕДЕЛНО
 • МОКРО ЧИСТЕЊЕ ТРИ ПАТИ НЕДЕЛНО
 • КОМПЛЕТНО БРИШЕЊЕ НА ЛИФТ И МЕТЕЊЕ ТРИ ПАТИ НЕДЕЛНО
 • БРИШЕЊЕ НА ЛИФТОТ СО СПЕЦИЈАЛНО СРЕДСТВО ЗА ИНОКС ЧЕТИРИ ПАТИ МЕСЕЧНО
 • ЧИСТЕЊЕ НА ОГРАДА ВО ВЛЕЗ, ПП АПАРАТИ, ХИДРАНТСКИ КУТИИ, САНДАЧИЊА ТРИ ПАТИ НЕДЕЛНО
 • БРИШЕЊЕ НА ВРАТА ОД ВЛЕЗ И ВНАТРЕШНИ ЗАЕДНИЧКИ ВРАТИ ТРИ ПАТИ НЕДЕЛНО
 • МЕТЕЊЕ НА ПАРТЕР ПРЕД ВЛЕЗНА ВРАТА ТРИ ПАТИ НЕДЕЛНО
 • ЧИСТЕЊЕ НА ПРОЗОРИ ВО ХОДНИК КОИ СЕ ДОСТАПНИ ЧЕТИРИ ПАТИ  МЕСЕЧНО

Побарајте понуда за управување и одржување на Вашата зграда

Ваши податоци

Податоци за објектот